1. DEFINICJE

Regulamin – Niniejszy regulamin, który określa zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z www.olint.pl, w ramach którego są zamieszczane informacje z tematyki: rynek nieruchomości, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, pośrednictwo finansowe.

Serwis – portal www.olint.pl

Administrator – właściciel Serwisu, tj. Marzena Berzyńska  prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą  Nieruchomości „Olint” Marzena Berzyńska  z siedzibą w Lęborku, ul. Węgrzynowicza 11/1 , REGON: 221680452

Zasoby serwisu – udostępniane w ramach Serwisu materiałów obejmujących w szczególności informacje, ogłoszenia nieruchomości, artykuły, zdjęcia oraz formularze kontaktowe Użytkowników serwisu.

Serwis informacyjny – zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.

Użytkownik – osoba z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

2. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

a) Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.

b) Zaleca się używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
- MS Internet Explorer od 8.0,
- Firefox od 3.0,
- Chrome od 10.0,
- Opera od 10.0.
Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

a) Administrator  oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby Serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.

b) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.

c) Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Użytkownik nie może wykorzystywać materiałów zawartych w Serwisie do działalności komercyjnej.

d) Administrator nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

a) Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po podaniu danych przed zawarciem umowy oraz po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.

b) Dane osobowe są przetwarzane w celach kontaktowych, marketingowych, statystycznych i archiwizacyjnych tylko za zgodą Użytkownika.

c) Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

d) Skorzystanie z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jest realizowane za pomocą wysłania wiadomości na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

a) Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

b) W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.

c) Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.

d) Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

e) W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd.